Lipsa formei scrise, prevazuta de lege pentru contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apa si canalizare. Efecte. Pretentii fara temei.

R O M Â N I A
JUDECĂTORIA PETROŞANI
JUDEŢUL HUNEDOARA

DOSAR NR. (…)/278/2009

SENTINŢA CIVILĂ NR.1023/2009
Şedinţa publică din data de 6 martie 2009
Preşedinte : Demis – Marius Spărios – judecător
Grefier : (…)

Pe rol fiind soluţionarea acţiunii civile formulată de reclamanta S.C. (…) S.A. Petroşani, împotriva pârâtului (…), pentru pretenţii.
La apelul nominal făcut în şedinţa publică s-a constatat lipsa părţilor.
Procedura de citare legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care a învederat că, reclamanta a depus la dosar, prin serviciul registratură, un set de înscrisuri de care înţelege să se folosească în dovedirea acţiunii, dovada că S.C. (…)S.A. este succesoarea universală a R. (…) Petroşani, Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare pentru Bazinul Hidrografic Jiul Superior, acte de stabilire a tarifelor pentru consumul de apă şi canalizare, după care:
Instanţa având în vedere că actele necesare soluţionării cauzei au fost depuse la dosar şi reclamanta a solicitat judecarea şi în lipsă, a constatat cauza în stare de judecată şi a reţinut-o spre soluţionare.

I N S T A N Ţ A,

Deliberând asupra cauzei deduse judecăţii, reţine următoarele:
1. Obiectul acţiunii.
Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la Judecătoria Petroşani în dosarul cu nr. (…)/278 din (…).2009, reclamanta S.C. „(…)” S.A., cu sediul în municipiul Petroşani, (…), judeţul Hunedoara a solicitat obligarea pârâtului (…), domiciliat în oraşul Petrila, judeţul Hunedoara, la plata: sumei de 322,18 lei cu titlu de contravaloare a apei potabile livrate şi neachitate în perioada decembrie 2005-aprilie 2006, precum şi a sumei de 73,09 lei, cu titlu de dobânzi comerciale calculate pentru perioada februarie 2006-noiembrie 2008 şi în continuare până la achitarea integrală a debitului. De asemenea, a solicitat obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 39,50 lei.
În motivarea cererii sale, reclamanta a arătat, în fapt, că pârâtului i-a fost furnizată apa potabilă necesară consumului casnic, sumele reprezentând contravaloarea acestui serviciu fiindu-i facturate lunar, însă acesta nu şi-a îndeplinit obligaţia de plată a serviciului prestat. De asemenea, reclamanta a mai învederat că întrucât pârâtul nu a avut contorizat consumul de apă la nivel de apartament, facturarea s-a făcut în condiţiile Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare în bazinul hidrografic Jiul Superior.
În drept, reclamanta şi-a întemeiat pretenţiile pe dispoziţiile art.51, alin.(3) din Legea nr.51/2006, art.1, art.7201 şi art.7203 din Codul de procedură civilă, art.51 din Legea nr.15/1990, art.969 şi art.1073 din Codul civil, art.36, art.43 şi art.56 din Codul Comercial, art.3 din Ordonanţa Guvernului nr.9/2000.
În probaţiune, reclamanta a depus, anexate cererii de chemare în judecată: calculul debitului (f.4-5); adresa de convocare a pârâtului la conciliere (f.6); procesul-verbal de predare a convocatorului (f.7); facturi fiscale (f.8-9); fişe de facturare, tabele nominale şi procese-verbale de citire a apometrului (f.10-19, 21-22), iar ulterior, la solicitarea instanţei şi alte înscrisuri.
Cererea a fost timbrată cu 38 de lei taxă judiciară de timbru (conform chitanţei seria TS4B, nr.0186969 din 12.01.2009 (f.3) şi timbru judiciar în valoare de 1,50 lei.
2. Poziţia pârâtului.
Deşi a fost legal citat, pârâtul nu s-a prezentat în faţa instanţei şi nu a formulat întâmpinare.
3. Starea de fapt reţinută de instanţă.
Reclamanta S.C. „(…)” S.A. Petroşani este succesoarea universală a Regiei Autonome (…) Petroşani, ca urmare a reorganizării prin transformare a acestei regii, potrivit Hotărârii nr.217/30.11.2007 a Consiliului Judeţean Hunedoara.
În perioada decembrie 2005 – aprilie 2006, Regia Autonomă a Apei Valea Jiului Petroşani şi, ulterior, S.C. „(…)” S.A. Petroşani au emis facturi privind consumul, de apă potabilă, apă uzată evacuată şi apă meteorică evacuată, la apartamentul pârâtului (…), din oraşul Petrila, str. (…), judeţul Hunedoara. Aceste facturi nu au fost comunicate către pârât.
Între părţi nu a fost încheiat un contract de furnizare/prestare a acestui serviciu.
În data de 14.03.2006, s-a procedat la sigilarea robinetelor de apă din apartamentul pârâtului.
Prin adresa nr. (…)/(…).2008, pârâtul a fost convocat de către reclamantă pentru soluţionarea pe cale amiabilă a litigiului, însă acesta nu a răspuns.
4. Legislaţie relevantă.
Prevederile normative relevante pentru soluţionarea prezentei cauze, sunt cuprinse în actele care au reglementat şi reglementează furnizarea serviciilor de apă şi canalizare.
Astfel:
a) Ordonanţa Guvernului nr.32/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare (în vigoare de la 4 martie 2002 la 20 martie 2007):
– art.17: “(1) Utilizator al serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare poate fi orice persoană fizică sau juridică, proprietară sau cu împuternicire de proprietar al unui imobil având branşament propriu de apă potabilă sau racord propriu de canalizare şi care beneficiază pe bază de contract de serviciile operatorului.
(2) Utilizatori pot fi şi persoanele fizice sau juridice care au contract, dar nu au branşament de apă potabilă, respectiv racord de canalizare propriu.”;
b) Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006 (în vigoare de la data de 21 martie 2007):
– art.27: “(1) Are calitatea de utilizator individual al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare orice persoană fizică sau juridică ce deţine, în calitate de proprietar ori cu drept de folosinţă dat de proprietar, un imobil având branşament propriu de apă potabilă sau racord propriu de canalizare şi care beneficiază de serviciile operatorului pe bază de contract de furnizare/prestare încheiat în nume propriu.
(2) Sunt consideraţi utilizatori individuali ai serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi persoanele fizice sau juridice care nu au branşament propriu de apă potabilă, respectiv racord propriu de canalizare, dacă există condiţii tehnice pentru delimitarea/separarea instalaţiilor între utilizatori, pentru individualizarea consumurilor şi pentru încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului în nume propriu.”;
– art.30: “(1) Furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se realizează numai pe bază de contract de furnizare/prestare, care poate fi individual sau colectiv.”.
5. Soluţia adoptată.
Potrivit dispoziţiilor normative menţionate mai sus, pentru furnizarea legală a serviciului de alimentare cu apă către un consumator o condiţie sine qua non este aceea a încheierii unui contract.
Între reclamantă şi pârât nu a fost încheiat niciun contract, astfel că atât furnizarea apei, cât şi facturarea consumului acesteia către pârât sunt lipsite de temei juridic.
Dispoziţiile art.36 din Codul comercial, invocate de reclamantă ca temei de drept al acţiunii sale, nu îşi au aplicabilitate în cauză, întrucât contractul de furnizare a serviciilor publice de apă şi canalizare se încheie în mod obligatoriu în scris şi este individual sau colectiv (art.30, alin.1 din legea 241/2006 şi art.17, alin.1 şi 2 din Ordonanţa Guvernului nr.32/2002). Forma contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare a fost, de altfel, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1591/2002 şi, ulterior, prin Ordinul nr. 90 din 20 martie 2007 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală. Prin urmare, nu se poate reţine în mod legal că, prin lipsa refuzului de a primi apa furnizată de reclamantă, pârâtul a consimţit să încheie un contract cu aceasta.
Având în vedere că debitul principal pretins de reclamantă de la pârât nu are temei juridic, astfel cum am arătat mai sus, nici accesoriile acestui debit (dobânzile) nu pot fi reţinute ca fiind legale.
Date fiind cele ce preced, instanţa urmează a respinge ca neîntemeiată acţiunea formulată de reclamantă.
Prin urmare,

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE

Respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta S.C. „(…)” S.A., cu sediul în municipiul Petroşani, (…), judeţul Hunedoara, împotriva pârâtului (…), domiciliat în oraşul P(…),(…), judeţul Hunedoara.
Definitivă.
Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică, azi 06 martie 2009.

                    PREŞEDINTE                                                                  GREFIER
      DEMIS MARIUS SPĂRIOS                                                               (…)

NOTA: Hotararea a ramas irevocabila, prin respingerea de catre Tribunalul Hunedoara, a recursului reclamantei, la data de 15.06.2009.

Contract de furnizare a serviciului de apa si canalizare. Clauze abuzive. Invocarea propriei culpe in favoarea sa. Pretentii partial intemeiate.

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PETROŞANI

JUDEŢUL HUNEDOARA

DOSAR NR. (…)/278/2008

SENTINŢA CIVILĂ NR.1025/2009

Şedinţa publică din data de 6 martie 2009

Preşedinte : Demis – Marius Spărios – judecător

Grefier : (…)

            Pe rol fiind soluţionarea acţiunii civile formulată de reclamanta S.C. „APA SERV VALEA JIULUI” S.A. Petroşani, împotriva pârâtei (…), pentru pretenţii.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică s-a constatat lipsa părţilor.

            Procedura de citare legal îndeplinită.

            S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care a învederat că, reclamanta a depus la dosar, prin serviciul registratură, copia Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 217/2007, după care:

            Instanţa având în vedere că actele necesare soluţionării cauzei au fost depuse la dosar şi reclamanta a solicitat judecarea şi în lipsă, a constatat cauza în stare de judecată şi a reţinut-o spre soluţionare.

I N S T A N Ţ A,

Deliberând asupra cauzei deduse judecăţii, reţine următoarele:

1. Obiectul acţiunii.

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la Judecătoria Petroşani în dosarul cu nr. (…)/278 din 23.12.2008, reclamanta S.C. „APA SERV VALEA JIULUI” S.A. Petroşani, cu sediul în municipiul Petroşani, str. (…), judeţul Hunedoara a solicitat obligarea pârâtei (…), domiciliată în municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara, la plata: sumei de 184,38 lei cu titlu de contravaloare a apei potabile livrate şi neachitate în perioada decembrie 2005-februarie 2007, precum şi a sumei de 154,52 lei, cu titlu de penalităţi de întârziere calculate pentru perioada ianuarie 2006-octombrie 2008, aferente facturilor emise în perioada decembrie 2005-februarie 2007 şi în continuare, până la achitarea debitului. De asemenea, a solicitat obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 33,50 lei.

În motivarea cererii sale, reclamanta a arătat, în fapt, că pârâtei i-a fost furnizată, pe bază de contract, apa potabilă necesară consumului casnic, sumele reprezentând contravaloarea acestui serviciu fiindu-i facturate lunar, însă aceasta nu şi-a îndeplinit obligaţia de plată a serviciului prestat. De asemenea, reclamanta a mai învederat că pârâta a avut contorizat consumul de apă la nivel de apartament, astfel că facturarea s-a făcut conform cantităţilor înregistrate de apometrele individuale din apartament, menţionate în tabelele întocmite de reprezentanţii locatarilor şi predate lunar la centrele de încasări.

În drept, reclamanta şi-a întemeiat pretenţiile pe dispoziţiile art.51, alin.(3) din Legea nr.51/2006, art.1, art.7201 şi art.7203 din Codul de procedură civilă, art.51 din Legea nr.15/1990, art.1073 din Codul civil, art.36, art.43 şi art.56 din Codul Comercial, art.3 din Ordonanţa Guvernului nr.9/2000.

În probaţiune, reclamanta a depus, anexate cererii de chemare în judecată, în copie: adresă de convocare a debitorului la conciliere şi confirmarea de primire (f.3); calculele debitului (f.4); contractul „individual” nr. (…)/(…).2005 (f.5-11); facturi fiscale (f.12-17); fişe de facturare, tabele nominale şi procese-verbale de citire a apometrului (f.18-66) iar ulterior a mai depus Hotărârea nr. (…)/2007 a Consiliului Judeţean Hunedoara privind înfiinţarea S.C. „APA SERV VALEA JIULUI” S.A. Petroşani prin reorganizarea Regiei Autonome (…) Petroşani (f.81-83).

Cererea a fost timbrată cu 32 lei taxă judiciară de timbru (conform chitanţei seria TS4B, nr.0186305 din 23.12.2008 (f.2) şi timbru judiciar în valoare de 1,50 lei.

2. Poziţia pârâtului.

Deşi a fost legal citat, pârâtul nu s-a prezentat în faţa instanţei şi nu a depus întâmpinare.

3. Starea de fapt reţinută de instanţă.

Reclamanta S.C. „APA SERV VALEA JIULUI” S.A. Petroşani este succesoarea universală a Regiei Autonome a Apei Valea Jiului Petroşani, ca urmare a reorganizării prin transformare a acestei regii, potrivit Hotărârii nr.217/30.11.2007 a Consiliului Judeţean Hunedoara.

Între Regia Autonomă a Apei Valea Jiului Petroşani şi pârâta (…) s-a încheiat „contractul individual de prestări servicii şi utilizare a serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare pentru utilizatorii care locuiesc în imobile cu mai multe nivele (tip bloc)” nr. (…)/(…).2005.

Pentru perioadele 23.10.2005-25.06.2006 şi 25.07.2006-25.01.2007, Regia Autonomă a Apei Valea Jiului Petroşani a emis către pârât facturi (f.12-17) privind consumul, de apă potabilă, apă uzată evacuată şi apă meteorică evacuată, la apartamentul acestuia din municipiul Petroşani, (…), judeţul Hunedoara. Aceste facturi nu au fost comunicate către pârât.

Prin adresa nr.15566/07.05.2007 (f.3), R.A.A.V.J. Petroşani a convocat-o pe pârâtă pentru conciliere, însă aceasta nu s-a prezentat.

4. Soluţia adoptată.

4.1. Obligaţia principală.

Reclamanta solicită achitarea sumei de 184,38 lei, reprezentând cantităţile de apă potabilă furnizată, de apă uzată evacuată şi de apă meteorică evacuată, facturate pentru perioada decembrie 2005-februarie 2007.

Analizând modul de calcul al sumelor menţionate pe facturi, care sunt cele care pot fi luate în considerare ca dovedite, se constată că au fost facturate cantităţile care rezultă din fişele de facturare şi tabelele întocmite lunar de reprezentanţii locatarilor, din care rezultă cantitatea indicată de apometrul individual, precum şi adăugarea unei cantităţi pe fiecare apartament, rezultată din diferenţa dintre cantitatea măsurată de apometrul existent la intrarea în bloc şi suma cantităţilor indicate de apometrele individuale.

Această operaţiune de împărţire a diferenţelor rezultate, între apartamente, îşi are temeiul în prevederile art.32.1 din contractul încheiat între părţi.

Analizând această prevedere contractuală prin prisma Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi a Contractului-cadru de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1591/2002, instanţa constată că acestea nu conţin dispoziţii similare, concluzia fiind că acest mod de stabilire a cantităţilor de apă facturate a fost adăugat de către reclamanată.

Potrivit dispoziţiilor art.1, alin.(3) din Legea nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianti şi consumatori, „se interzice comercianţilor stipularea de clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii”, iar potrivit art.4, alin.(1) şi (2) din aceeaşi lege:

„(1) O clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligatiile părţilor”,

„(2) O clauză contractuală va fi considerată ca nefiind negociată direct cu consumatorul dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitate consumatorului să influenţeze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau condiţiile generale de vânzare practicate de comercianţi pe piaţa produsului sau serviciului respectiv”.

Prin urmare, având în vedere că clauzele contractuale menţionate transferă în totalitate în sarcina utilizatorului responsabilitatea pentru pierderile de apă din reţeaua de distribuţie, iar acesta nu are posibilitatea reală de negociere a acestui aspect, contractul fiind preformulat şi standardizat, se impune cu forţa evidenţei concluzia că ne aflăm în prezenţa unei clauze contractuale abuzive, care nu îşi are legitimarea în nicio prevedere legală sau normativă incidentă, fiind de natură a prejudicia în mod nejustificat interesele consumatorului.

Astfel fiind, instanţa va respinge pretenţiile reclamantei cu privire la plata acestor cantităţi adăugate sub denumirea de „reglări”.

În ceea ce priveşte consumul înregistrat de apometrul individual al pârâtei, pretenţiile reclamantei cu privire la acestea vor fi privite ca întemeiate, astfel că vor fi admise.  

 Cantitatea de apă uzată evacuată facturată a fost calculată, în mod corect, potrivit prevederilor art.33 din contractul încheiat între părţi, respectiv 80% din cantitatea de apă potabilă, iar cantitatea de apă meteorică evacuată a fost calculată ca fiind de 1 mc/lună, potrivit art.34 din acelaşi contract.

Faţă de cele ce preced, constatând că au fost respectate prevederile contractului încheiate între părţi, care are forţă obligatorie pentru acestea, instanţa va admite acţiunea în ceea ce priveşte suma de 129,96 lei.

 4.2.2. Obligaţiile accesorii (penalităţi de întârziere).

Reclamanta a mai solicitat, prin petitul acţiunii sale, obligarea pârâtei la plata penalităţilor calculate ca urmare a întârzierii la plata obligaţiei principale.

Conform prevederilor art.39 din contractul încheiat între părţi, întârzierile la plată de peste 30 de zile atrag de drept majorări de întârziere în cuantumul egal cu cele utilizate pentru neplata obligaţiilor faţă de bugetul de stat fără ca acestea să depăşească cuantumul debitului.

Potrivit dispoziţiilor arrt.81 din acelaşi contract, dacă sumele datorate nu au fost achitate în termen de 30 de zile calendaristice de la expirarea termenului de plată, operatorul (reclamanta) poate sista furnizarea serviciului cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, poate suspenda executarea contractului şi poate acţiona în judecată pentru recuperarea datoriilor, penalităţilor şi cheltuielilor de judecată.

În cauză, reclamanta nu a uzat de aceste posibilităţi pentru a limita prejudiciul cauzat prin neexecutarea contractului de către pârâtă, iar acţionarea în judecată a acesteia a avut loc la aproape 2 (doi) ani de la emiterea ultimei facturi a cărei plată o solicită reclamanta, astfel că faptul curgerii majorărilor de întârziere pentru o perioadă mai lungă şi ajungerea lor, implicit, la sume mai mari se datorează stării de pasivitate a reclamantei care, astfel, se află în situaţia de a invoca propria culpă în favoarea sa, ceea ce, din punct de vedere juridic şi moral, este inadmisibil. 

Pentru considerentele de mai sus, instanţa va respinge, aşadar, pretenţiile reclamantei privind penalităţile.

4.3. Cheltuielile de judecată.

Având în vedere că pretenţiile reclamantei vor fi admise numai în parte, instanţa va reduce şi cuantumul cheltuielilor de judecată la plata cărora îl va obliga pe pârât, în conformitate cu dispoziţiile art.276 din Codul de procedură civilă.

Date fiind cele ce preced,

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite, în parte, cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta S.C. „APA SERV VALEA JIULUI” S.A., cu sediul în municipiul Petroşani, (…), judeţul Hunedoara, împotriva pârâtei (…), domiciliată în municipiul Petroşani, str. (…), judeţul Hunedoara şi, în consecinţă:

Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 129,96 lei, cu titlu de preţ al serviciului de furnizare a apei potabile şi canalizare;

Respinge, în rest, pretenţiile reclamantei, ca neîntemeiate.

Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 16 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Definitivă.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 06 martie 2009.

                              PREŞEDINTE                                                     GREFIER

                 DEMIS MARIUS SPĂRIOS                                                   (…)

NOTA: Hotararea a devenit irevocabila prin respingerea de catre Tribunalul Hunedoara a recursului reclamantei, in data de 23.11.2009.

%d blogeri au apreciat asta: