Respingere plangere contraventionala. Depasirea vitezei legale. Constatarea contraventiei prin mijloace tehnice.

ROMANIA

JUDETUL HUNEDOARA

JUDECATORIA HATEG

Dosar nr.(…)/240/2009.

SENTINŢA   CIVILĂ  nr.891/2009           

Şedinţa publică din data  de 28 octombrie 2009

Completul de judecată constituit din:

PREŞEDINTE  : Spărios Demis – Marius

           GREFIER  : (…)

 

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind plângerea formulată de petentul (…) împotriva procesului verbal de  constatare a contravenţiei   seria CC  nr. 364(…)     încheiat la data de 25.06.2009 de către  Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică,  la prima strigare a cauzei nu s-au prezentat părţile.

Procedura  a  fost  legal îndeplinită .

Instanţa, în temeiul dispoziţiilor art.104 alin (13) din Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti, a lăsat cauza la a doua strigare.

La  a doua strigare a cauzei s-a prezentat  av. (…) reprezentantul petentului, lipsă intimatul.

S-a făcut referatul cauzei, de către grefierul de şedinţă, după care:

Reprezentantul petentului a învederat că nu are alte cereri de formulat.

Instanţa a constatat cauza în stare de judecată şi a acordat cuvântul pe fond.

Reprezentantul petentului a solicitat  constatarea nulităţii absolute a procesului verbal atacat şi exonerarea de plata amenzii. De asemenea a invocat O.G. 2/2001, respectiv art. 185 din Regulamentul de aplicarea a OG.2/2001.

Reprezentantul petentului a solicitat a se observa că procesul verbal nu respectă anexa nr. 1 d, iar comunicarea de către intimat nu poate fi luată în considerare  având în vedere că nu este indicat numărul şi seria aparatului radar.

De asemenea, a solicitat a se avea în vedere că  agentul constatator nu a prezentat ordinul de serviciu, nici foaia de parcurs şi nu s-a făcut dovada că aparatul radar a  fost folosit în poziţie staţionară sau de mers.

Reprezentantul petentului a menţionat că procesul verbal a fost încheiat de  către un agent constatator, iar  constatarea  a fost făcută de o altă persoană, iar intimatul, conform art. 174 din Codul de procedură civilă nu a comunicat înscrisurile  pe care le deţinea, motiv pentru care consideră întemeiată cererea formulată de către petent. Fără cheltuieli de judecată.  

Instanţa a declarat dezbaterile închise şi a reţinut cauza în pronunţare.

 

J U D E C Ă T O R I A,

 

Deliberând asupra cauzei deduse judecăţii, reţine următoarele:

1.      Obiectul plângerii.

Prin plângerea contravenţională (f.2) înregistrată la Judecătoria Haţeg în dosarul nr. (…) /240 din 26.06.2009, petentul (…) a solicitat constatarea nulităţii absolute a procesului-verbal seria CC nr.364(…) din 25 iunie 2009, întocmit de agent poliţie rutieră Haţeg (…), exonerarea sa de la plata amenzii în cuantum de 540 lei şi anularea celor 9 puncte, precum şi restituirea permisului reţinut în baza procesului-verbal atacat.

În motivarea plângerii petentul a arătat că, în fapt, a fost sancţionat pentru depăşirea vitezei legale, fapt ce nu corespunde adevărului, însă, întrucât circula în coloană în momentul constatării contravenţiei şi nu obişnuieşte să circule cu viteză peste limita legală, ceea ce a şi comunicat agentului constatator. De asemenea, petentul a mai arătat că procesul-verbal atacat nu corespunde modelului din anexa 1D a Regulamentului de Aplicare a OUG 195/2002.

În drept, petentul şi-a întemeiat susţinerile pe dispoziţiile O.G.2/2001 şi art.181 din regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002.

La plângere, petentul a anexat, în copie, procesul-verbal atacat şi dovada eliberată de agentul constatator (f.3).

Prin cererea de probaţiune depusă la termenul din 22.07.2009 (f.9), petentul a solicitat obligarea intimatei la depunerea unor înscrisuri, cerere încuviinţată de instanţă.

2.      Poziţia intimatului.

Intimatul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara a formulat întâmpinare (f.12) prin care a solicitat respingerea plângerii contravenţionale întrucât motivele invocate de petent sunt neîntemeiate, săvârşirea faptei rezultând din procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi din raportul agentului constatator, iar procesul-verbal face dovada deplină a celor înscrise în el, până la proba contrară, bucurându-se de prezumţia relativă de legalitate, fapt constatat şi de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în cauzele Salabiaku contra Franţei şi Anghel contra României, din care rezultă că prezumţiile de fapt şi de drept sunt recunoscute în toate sistemele juridice fiind permisă utilizarea acestora şi în materie penală pentru dovedirea vinovăţiei făptuitorului, sub rezerva îndeplinirii a două condiţii esenţiale: respectarea unor limite rezonabile, ţinându-se cont de miza litigiului şi respectarea dreptului la apărare.

În drept,  intimatul a invocat dispoziţiile art.115-118 din Codul de procedură civilă şi prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001.

La întâmpinarea sa, intimatul a anexat: raportul agentului constatator (f.13); declaraţia petentului, dată în faţa agentului constatator (f.14) şi originalul procesului-verbal atacat (f.15).

3.      Probatoriul administrat în cauză.

În cauză a fost administrată proba cu înscrisurile depuse de părţi, anexate plângerii şi, respectiv, întâmpinării şi enumerate mai sus. De asemenea, la solicitarea instanţei, intimatul a mai depus la dosar următoarele înscrisuri: planşa-foto cuprinzând aspectele înregistrate de echipamentul video la momentul constatării săvârşirii contravenţiei (f.21-23); tabelul nominal cu agenţii de poliţie rutieră atestaţi să desfăşoare activităţi cu echipamentele video (f.24); buletinul de verificare metrologică a cinemometrului (f.25).

Dintre înscrisurile solicitate de instanţă ca urmare a încuviinţării cererii de probaţiune (f.9) a petentului, la termenul din 22 iulie 2009, intimatul nu a depus: ordinul de serviciu al agentului constatator (motivând că nu este necesară emiterea unui ordin de serviciu în cazul în care agenţii îşi desfăşoară activitatea pe raza inspectoratului judeţean-f.19); foaia de parcurs a autoturismului pe care se afla montat aparatul radar şi certificatul de omologare a aparatului radar care a efectuat înregistrarea.

4.      Soluţia adoptată.

Analizând plângerea formulată de petent prin prisma probelor administrate în cauză, instanţa urmează a respinge această plângere, din motivele care urmează.

Deşi de lege lata nu este stabilită în mod expres natura juridică a procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii contravenţionale, Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 limitându-se a arăta, în art.15, alin.(1) că acesta este actul „încheiat de persoanele anume prevăzute în actul normativ care stabileşte şi sancţionează contravenţia, denumite în mod generic agenţi constatatori”, opinia majoritară a doctrinei juridice şi a practicii judiciare este în senul că acesta este un act administrativ, întrucât reprezintă o manifestare de voinţă cu caracter unilateral a unui organ administrativ, emis în temeiul puterii publice cu scopul de a produce efecte juridice. Fiind act administrativ, procesul-verbal  de constatare a contravenţiei şi aplicare a sancţiunii contravenţionale are forţa probantă a unui astfel de act, beneficiind de prezumţia de legalitate şi temeinicie (în acest sens, pe larg în Mircea Ursuţa, „Procedura contravenţională”, „Universul Juridic”, Bucureşti 2008, p.204-229).

Se admite, însă, că în anumite situaţii procesul-verbal face dovada asupra stării de fapt numai când este însoţit de anumite dovezi de natură tehnică cu privire la săvârşirea contravenţiei.

Potrivit art.109, alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, “constatarea contravenţiilor se poate face şi cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenţiei”, iar potrivit art.102, alin.(3), lit. „e” din acelaşi act normativ, constatarea contravenţiei pentru săvârşirea căreia a fost sancţionat petentul se face obligatoriu cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic.

Instanţa constată că intimatul a făcut dovada, în cauză, că cinemometrul cu ajutorul căruia a fost măsurată viteza de deplasare a autoturismului condus de petent era verificat din punct de vedere metrologic (f.25) la data constatării faptei. De asemenea, din planşa-foto depusă la dosar (f.22)  rezultă că, potrivit înregistrării cinemometrului, în data de 23.06.2009, ora 15:21:36, autoturismul marca BMW, cu numărul de înmatriculare HD-(…) (condus de petent), a circulat cu viteza de 103 km/h. Coroborând această probă cu procesul-verbal atacat şi cu declaraţia dată de petent în data de 25.06.2009, în faţa agentului constatator, rezultă că în cauză a fost dovedită săvârşirea de către petent a contravenţiei prevăzute de art.102, alin.(3), lit.”e” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002.

De asemenea, instanţa constată că au fost respectate şi dispoziţiile art.181, alin.(2) din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1391/2006, cu modificările şi completările ulterioare, datele contravenientului fiind comunicate agentului constatator chiar de către petent (f.14).

Faptul că nu a fost folosit, la aplicarea sancţiunii contravenţionale, modelul la care fac referire prevederile art.181, alin.(1) din acelaşi Regulament, nu este de natură, în sine, să aducă vreo vătămare petentului, întrucât procesul-verbal atacat conţine toate menţiunile prevăzute de  art.180, alin.(1) din Regulament.

Instanţa constată, de asemenea, că înregistrarea depusă de intimat la dosar (f.22) îndeplineşte condiţiile minime cerute de art. 3.5.1. din Norma de metrologie legală NML 021-05 „Aparate pentru măsurarea vitezei de circulaţie a autovehiculelor (cinemometre)”, aprobată prin Ordinul nr.301/2005 al Directorului General al Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările şi completările ulterioare.

În ceea ce priveşte  motivele de nulitate absolută ale procesului-verbal, prevăzute expres de art.17 din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, niciunul dintre acestea nu poate fi reţinut în cauză, întrucât procesul-verbal atacat conţine toate menţiunile obligatorii.

În ceea ce priveşte sancţiunea aplicată, instanţa reţine că aceasta este cea minimă prevăzută de actul normativ, astfel că şi sub aspectul temeiniciei procesul-verbal atacat corespunde exigenţelor în materie, dată fiind pericolul ridicat al faptei comise de petent.

Faţă de cele ce preced,  

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

 

Respinge plângerea contravenţională formulată de petentul (…), domiciliat în oraşul Haţeg, (…), judeţul Hunedoara, împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria (…) nr.364(…) întocmit la data de 25.06.2009 de agentul constatator din cadrul intimatului Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, (…), judeţul Hunedoara.

Constată că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 de zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 28 octombrie 2009.

                    PREŞEDINTE,                                                     GREFIER,

           DEMIS-MARIUS SPĂRIOS                                              (…)

 Nota: Hotararea a devenit irevocabila prin respingerea recursului petentului.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: