Plangere contraventionala. Primire la munca fara incheierea unui contract individual. Perioada de proba poate exista doar dupa incheierea contractului individual de munca si constituie vechime in munca.

ROMANIA

JUDECATORIA HATEG

JUDETUL HUNEDOARA

Dosar nr. (…)/240/2009

SENTINŢA CIVILĂ NR. 842/2009
Şedinţa publică din data de 14 octombrie 2009
Completul de judecată constituit din:
PREŞEDINTE : Spărios Demis – Marius
GREFIER : (…)

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind plângerea contravenţională formulată de petenta SC „(…)” S.R.L. Hunedoara împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei seria HD nr. (…), întocmit la data de 04.06.2009 de agentul constatator din cadrul intimatei Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara.
La apelul nominal făcut în şedinţa publică s-a prezentat numita (…) pentru intimat, lipsă petenta.
Procedura a fost legal îndeplinită..
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care :
Numita (…) a depus la dosar delegaţie de reprezentare pentru intimat şi a învederat că nu are alte cereri de formulat.
Instanţa a constatat cauza în stare de judecată şi acordat cuvântul pe fond.
Reprezentanta petentei a solicitat respingere plângerii contravenţionale ca netemeinică şi nelegală.
De asemenea a învederat că persoana care conducea autovehiculul nu avea contract de muncă, era în probă de lucru, dar şi aceasta este considerată vechime în muncă şi nu exonerează angajatorul de încheierea formelor legale de angajare şi a invocat art. 57 din Codul Muncii , art. 276 alin. 1 dinL.53/2003 şi art.17 alin.2 litera ”m” din Codul Muncii, după modificare.
Reprezentanta petentei fată de solicitarea privind constatarea nulităţii absolute a plângerii contravenţionale a invocat O.G. 2/2001.
De asemenea a menţionat că angajatorul nu a înregistrat declaraţiile fiscale şi nu a transmis registrul electronic, invocând HG 161/2006.
Reprezentanta petentei a învederat că pericolul social al faptei săvârşite este cu atât mai mare cu cât petenta a folosit în probă o persoană care conducea un mijloc de transport persoane, solicitând respingerea în totalitate a plângerii contravenţionale.
Fără cheltuieli de judecată.
Instanţa a constatat cauza în stare de judecată şi a reţinut-o spre soluţionare.

J U D E C Ă T O R I A,

Deliberând asupra cauzei deduse judecăţii, reţine următoarele:
1. Obiectul plângerii.
Prin plângerea contravenţională (f.2) înregistrată la Judecătoria Haţeg în dosarul nr. (…)/240 din (…).06.2009, petenta S.C. „(…)” S.R.L. Hunedoara a solicitat constatarea nulităţii sau, în subsidiar, anularea procesului-verbal de constatare a contravenţiei seria HD nr. (…), întocmit de către agentul constatator din cadrul intimatului Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara, la data de (…).06.2009, iar în subsidiar a solicitat înlocuirea sancţiunii amenzii aplicate, cu sancţiunea avertismentului
În motivarea plângerii petenta a arătat că, în fapt, a fost sancţionată, pentru săvârşirea a trei contravenţii, cu amendă pentru o contravenţie şi cu avertisment pentru celelalte două. Petenta a mai arătat că a fost sancţionată pe nedrept cu amendă pentru contravenţia prevăzută de art.276, alin.(1), lit.”e” din Legea nr.53/2003, întrucât persoana depistată de către agentul constatator ca desfăşurând activitate de conducător auto pe mijlocul de transport aparţinând societăţii petente se afla în perioada de probă nefiind angajat propriu-zis, iar agentul constatator a îngrădit dreptul petentei de a formula obiecţiuni la procesul-verbal de contravenţie, prin întocmirea acestuia în lipsa conducătorului auto şi al administratorului societăţii, care l-a semnat doar în momentul primirii sale.
În drept, petenta şi-a întemeiat, generic, susţinerile pe dispoziţiile O.G.2/2001, aprobată prin L.180/2002 şi O.G.15/2002, aprobată şi modificată prin Legea 424/2002, precum şi pe dispoziţiile art.27, art.28, art.29, art.31 şi art.32 din Codul muncii
La plângere, petenta a anexat, în copie: procesul-verbal atacat (f.3-4); extras din Codul muncii (f.5-6).
2. Poziţia intimatului.
Intimatul Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara a solicitat, prin întâmpinarea (f.14) depusă la termenul de judecată din data de 22.07.2009, respingerea plângerii contravenţionale ca neîntemeiată şi nefondată, întrucât munca fără forme legale reprezintă una din cele mai grave abateri în domeniul legislaţiei muncii, contravenţia fiind legal şi temeinic constatată şi sancţionată.
Intimatul a anexat întâmpinării, în copie: procesul-verbal de control nr. (…)/(…).06.2009 (f.15-18) şi declaraţia luată numitului (…) de către agentul constatator (f.19).
3. Starea de fapt reţinută de instanţă.
Analizând cauza dedusă judecăţii prin prisma înscrisurilor depuse de părţi şi a susţinerilor acestora, instanţa reţine că:
În data de (…).06.2009, între orele 1000-1200, agentul constatator din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara a efectuat un control. La S.C. „(…)” S.R.L. Hunedoara şi a constatat că numitul (…) desfăşoară activitate de transport persoane pentru această societate pe mijlocul de transport ‚cu numărul de înmatriculare HD-(…), pe ruta H(…)-N(…)-C(…). De asemenea, a constatat că declaraţiile fiscale nu au fost depuse în termenul legal de către societatea petentă şi că nu a fost prezentat în termenul stabilit Registrul electronic.
Cele trei fapte au fost constatate şi consemnate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria HD, nr. (…), fiind aplicate sancţiunea amenzii în cuantum de 1500 lei pentru contravenţia prevăzută de art.276, alin.(1), lit.”e” din Legea nr.53/2003 şi sancţiunea „avertisment” pentru contravenţiile prevăzute de art.7 din Legea 130/1999 şi art.8, alin.(1), lit.”a” şi „b” din Hotărârea Guvernului nr.161/2006.
Din partea societăţii contraveniente au fost formulate obiecţiuni, care au fost trecute în procesul-verbal, cu următorul conţinut: „contractul individual de muncă se înregistrează la I.T.M. în termen de 20 de zile de la data începerii activităţii”. De asemenea, procesul-verbal a fost semnat şi ştampilat de către societate, prin reprezentantul său.
4. Soluţia adoptată.
În plângerea formulată, petenta se referă exclusiv la contravenţia pentru care a fost sancţionată cu amendă, astfel că instanţa, în conformitate cu dispoziţiile art.129, alin.(6) din Codul de procedură civilă, va analiza sub acest aspect cauza, precum şi sub aspectul viciilor de formă ale procesului-verbal, invocate în plângere.
În ce priveşte viciile de formă ale procesului-verbal, astfel cum s-a reţinut mai sus, petenta a invocat încălcarea prevederilor art.16, alin.(7) din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, potrivit cărora: „În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunoştinţa contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare. Obiecţiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica „Alte menţiuni”, sub sancţiunea nulităţii procesului-verbal”. Din faptul că în procesul-verbal au fost consemnate, sub semnătura şi ştampila societăţii petente, obiecţiunile acesteia, instanţa va reţine că dispoziţiile art.16, alin.(7) au fost respectate întocmai, criticile aduse de petentă sub acest aspect fiind nefondate.
Tot sub aspectul condiţiilor de formă ale procesului-verbal atacat, petenta a invocat şi lipsa unui martor din procesul-verbal. Potrivit prevederilor art.19, alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, prezenţa unui martor este necesară numai în situaţia când contravenientul nu este de faţă, refuză sau nu poate să semneze procesul-verbal, nici una dintre aceste situaţii nefiind întrunite în cauză, întrucât petenta a semnat şi ştampilat procesul-verbal atacat, astfel că şi această susţinere va fi privită ca nefondată.
Din analiza motivelor de fond ale plângerii, instanţa constată că petenta nu contestă starea de fapt constând în primirea la muncă a numitului (…) fără a i se încheia un contract individual de muncă. Ceea ce contestă petenta este caracterul contravenţional al acestei fapte, având în vedere că acest angajat se afla în perioada de probă, iar angajarea sa nu era posibilă decât după prezentarea unui certificat medical.
Potrivit art.276, alin.(1), lit.”e” din Legea nr.53/2003 (Codul muncii), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei pentru fiecare persoană identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 100.000 lei, „primirea la muncă a persoanelor fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1)”.
În ceea ce priveşte susţinerea petentei potrivit căreia pe durata perioadei de probă nu este obligatorie încheierea contractului individual de muncă, instanţa atrage atenţia asupra dispoziţiilor art.31, alin.(1) din legea nr.53/2003, potrivit cărora, „pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 30 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere”. Aşadar, din aceste dispoziţii rezultă în mod neechivoc că desfăşurarea perioadei de probă nu poate avea loc decât după încheierea contractului individual de muncă, întrucât stabilirea duratei ei se face la momentul încheierii acestui contract. Această concluzie este întărită şi de dispoziţiile art. 31, alin.(41) şi art.32, alin.(4) din Legea nr.53/2003, potrivit cărora contractul individual de muncă poate înceta la sfârşitul perioadei de probă, iar această perioadă constituie vechime în muncă.
Prin urmare, primirea la muncă, chiar şi pentru o perioadă de probă, fără încheierea în formă scrisă a unui contract individual de muncă, este o încălcare a dispoziţiilor art.16, alin.(1) din Legea nr.53/2003 şi constituie contravenţie, potrivit art.276, alin.(1), lit.”e” din aceeaşi lege.
Nici susţinerea petentei cu privire la imposibilitatea încheierii contractului individual de muncă fără prezentarea certificatului medical nu este pertinentă, întrucât toate condiţiile legale trebuie verificate de angajator anterior primirii la muncă a persoanei, astfel că petenta încearcă să invoce propria culpă în favoarea sa, motiv pentru care şi această susţinere instanţa o va înlătura ca nefondată.
În ceea ce priveşte individualizarea sancţiunii, instanţa reţine că a fost aplicată o amendă contravenţională la minimul special prevăzut de lege, iar faţă de pericolul social al faptei petentei nu se justifică aplicarea sancţiunii „avertisment”, astfel că plângerea petentei este nefondată şi sub acest aspect.
Faţă de cele prezentate, instanţa urmează a respinge plângerea contravenţională a petentei, ca fiind neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII,
HOTĂRĂŞTE:

Respinge, ca neîntemeiată, plângerea contravenţională formulată de petenta S.C. „(…)” S.R.L., cu sediul în municipiul Hunedoara, (…), judeţul Hunedoara, împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria HD nr. (…), întocmit la data de (…).06.2009 de agentul constatator din cadrul intimatei Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, (…), judeţul Hunedoara.
Constată că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.
Cu drept de recurs în termen de 15 de zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţa publică din data de 14 octombrie 2009.

              PREŞEDINTE,                                                                  GREFIER,
    DEMIS-MARIUS SPĂRIOS                                                       (…)

NOTA: Hotararea a devenit irevocabila prin respingerea recursului petentei de către Tribunalul Hunedoara, la 08.03.2010.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: