Lipsa formei scrise, prevazuta de lege pentru contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apa si canalizare. Efecte. Pretentii fara temei.

R O M Â N I A
JUDECĂTORIA PETROŞANI
JUDEŢUL HUNEDOARA

DOSAR NR. (…)/278/2009

SENTINŢA CIVILĂ NR.1023/2009
Şedinţa publică din data de 6 martie 2009
Preşedinte : Demis – Marius Spărios – judecător
Grefier : (…)

Pe rol fiind soluţionarea acţiunii civile formulată de reclamanta S.C. (…) S.A. Petroşani, împotriva pârâtului (…), pentru pretenţii.
La apelul nominal făcut în şedinţa publică s-a constatat lipsa părţilor.
Procedura de citare legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care a învederat că, reclamanta a depus la dosar, prin serviciul registratură, un set de înscrisuri de care înţelege să se folosească în dovedirea acţiunii, dovada că S.C. (…)S.A. este succesoarea universală a R. (…) Petroşani, Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare pentru Bazinul Hidrografic Jiul Superior, acte de stabilire a tarifelor pentru consumul de apă şi canalizare, după care:
Instanţa având în vedere că actele necesare soluţionării cauzei au fost depuse la dosar şi reclamanta a solicitat judecarea şi în lipsă, a constatat cauza în stare de judecată şi a reţinut-o spre soluţionare.

I N S T A N Ţ A,

Deliberând asupra cauzei deduse judecăţii, reţine următoarele:
1. Obiectul acţiunii.
Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la Judecătoria Petroşani în dosarul cu nr. (…)/278 din (…).2009, reclamanta S.C. „(…)” S.A., cu sediul în municipiul Petroşani, (…), judeţul Hunedoara a solicitat obligarea pârâtului (…), domiciliat în oraşul Petrila, judeţul Hunedoara, la plata: sumei de 322,18 lei cu titlu de contravaloare a apei potabile livrate şi neachitate în perioada decembrie 2005-aprilie 2006, precum şi a sumei de 73,09 lei, cu titlu de dobânzi comerciale calculate pentru perioada februarie 2006-noiembrie 2008 şi în continuare până la achitarea integrală a debitului. De asemenea, a solicitat obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 39,50 lei.
În motivarea cererii sale, reclamanta a arătat, în fapt, că pârâtului i-a fost furnizată apa potabilă necesară consumului casnic, sumele reprezentând contravaloarea acestui serviciu fiindu-i facturate lunar, însă acesta nu şi-a îndeplinit obligaţia de plată a serviciului prestat. De asemenea, reclamanta a mai învederat că întrucât pârâtul nu a avut contorizat consumul de apă la nivel de apartament, facturarea s-a făcut în condiţiile Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare în bazinul hidrografic Jiul Superior.
În drept, reclamanta şi-a întemeiat pretenţiile pe dispoziţiile art.51, alin.(3) din Legea nr.51/2006, art.1, art.7201 şi art.7203 din Codul de procedură civilă, art.51 din Legea nr.15/1990, art.969 şi art.1073 din Codul civil, art.36, art.43 şi art.56 din Codul Comercial, art.3 din Ordonanţa Guvernului nr.9/2000.
În probaţiune, reclamanta a depus, anexate cererii de chemare în judecată: calculul debitului (f.4-5); adresa de convocare a pârâtului la conciliere (f.6); procesul-verbal de predare a convocatorului (f.7); facturi fiscale (f.8-9); fişe de facturare, tabele nominale şi procese-verbale de citire a apometrului (f.10-19, 21-22), iar ulterior, la solicitarea instanţei şi alte înscrisuri.
Cererea a fost timbrată cu 38 de lei taxă judiciară de timbru (conform chitanţei seria TS4B, nr.0186969 din 12.01.2009 (f.3) şi timbru judiciar în valoare de 1,50 lei.
2. Poziţia pârâtului.
Deşi a fost legal citat, pârâtul nu s-a prezentat în faţa instanţei şi nu a formulat întâmpinare.
3. Starea de fapt reţinută de instanţă.
Reclamanta S.C. „(…)” S.A. Petroşani este succesoarea universală a Regiei Autonome (…) Petroşani, ca urmare a reorganizării prin transformare a acestei regii, potrivit Hotărârii nr.217/30.11.2007 a Consiliului Judeţean Hunedoara.
În perioada decembrie 2005 – aprilie 2006, Regia Autonomă a Apei Valea Jiului Petroşani şi, ulterior, S.C. „(…)” S.A. Petroşani au emis facturi privind consumul, de apă potabilă, apă uzată evacuată şi apă meteorică evacuată, la apartamentul pârâtului (…), din oraşul Petrila, str. (…), judeţul Hunedoara. Aceste facturi nu au fost comunicate către pârât.
Între părţi nu a fost încheiat un contract de furnizare/prestare a acestui serviciu.
În data de 14.03.2006, s-a procedat la sigilarea robinetelor de apă din apartamentul pârâtului.
Prin adresa nr. (…)/(…).2008, pârâtul a fost convocat de către reclamantă pentru soluţionarea pe cale amiabilă a litigiului, însă acesta nu a răspuns.
4. Legislaţie relevantă.
Prevederile normative relevante pentru soluţionarea prezentei cauze, sunt cuprinse în actele care au reglementat şi reglementează furnizarea serviciilor de apă şi canalizare.
Astfel:
a) Ordonanţa Guvernului nr.32/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare (în vigoare de la 4 martie 2002 la 20 martie 2007):
– art.17: “(1) Utilizator al serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare poate fi orice persoană fizică sau juridică, proprietară sau cu împuternicire de proprietar al unui imobil având branşament propriu de apă potabilă sau racord propriu de canalizare şi care beneficiază pe bază de contract de serviciile operatorului.
(2) Utilizatori pot fi şi persoanele fizice sau juridice care au contract, dar nu au branşament de apă potabilă, respectiv racord de canalizare propriu.”;
b) Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006 (în vigoare de la data de 21 martie 2007):
– art.27: “(1) Are calitatea de utilizator individual al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare orice persoană fizică sau juridică ce deţine, în calitate de proprietar ori cu drept de folosinţă dat de proprietar, un imobil având branşament propriu de apă potabilă sau racord propriu de canalizare şi care beneficiază de serviciile operatorului pe bază de contract de furnizare/prestare încheiat în nume propriu.
(2) Sunt consideraţi utilizatori individuali ai serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi persoanele fizice sau juridice care nu au branşament propriu de apă potabilă, respectiv racord propriu de canalizare, dacă există condiţii tehnice pentru delimitarea/separarea instalaţiilor între utilizatori, pentru individualizarea consumurilor şi pentru încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului în nume propriu.”;
– art.30: “(1) Furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se realizează numai pe bază de contract de furnizare/prestare, care poate fi individual sau colectiv.”.
5. Soluţia adoptată.
Potrivit dispoziţiilor normative menţionate mai sus, pentru furnizarea legală a serviciului de alimentare cu apă către un consumator o condiţie sine qua non este aceea a încheierii unui contract.
Între reclamantă şi pârât nu a fost încheiat niciun contract, astfel că atât furnizarea apei, cât şi facturarea consumului acesteia către pârât sunt lipsite de temei juridic.
Dispoziţiile art.36 din Codul comercial, invocate de reclamantă ca temei de drept al acţiunii sale, nu îşi au aplicabilitate în cauză, întrucât contractul de furnizare a serviciilor publice de apă şi canalizare se încheie în mod obligatoriu în scris şi este individual sau colectiv (art.30, alin.1 din legea 241/2006 şi art.17, alin.1 şi 2 din Ordonanţa Guvernului nr.32/2002). Forma contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare a fost, de altfel, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1591/2002 şi, ulterior, prin Ordinul nr. 90 din 20 martie 2007 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală. Prin urmare, nu se poate reţine în mod legal că, prin lipsa refuzului de a primi apa furnizată de reclamantă, pârâtul a consimţit să încheie un contract cu aceasta.
Având în vedere că debitul principal pretins de reclamantă de la pârât nu are temei juridic, astfel cum am arătat mai sus, nici accesoriile acestui debit (dobânzile) nu pot fi reţinute ca fiind legale.
Date fiind cele ce preced, instanţa urmează a respinge ca neîntemeiată acţiunea formulată de reclamantă.
Prin urmare,

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE

Respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta S.C. „(…)” S.A., cu sediul în municipiul Petroşani, (…), judeţul Hunedoara, împotriva pârâtului (…), domiciliat în oraşul P(…),(…), judeţul Hunedoara.
Definitivă.
Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică, azi 06 martie 2009.

                    PREŞEDINTE                                                                  GREFIER
      DEMIS MARIUS SPĂRIOS                                                               (…)

NOTA: Hotararea a ramas irevocabila, prin respingerea de catre Tribunalul Hunedoara, a recursului reclamantei, la data de 15.06.2009.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: