Contract de furnizare a serviciului de apa si canalizare. Clauze abuzive. Invocarea propriei culpe in favoarea sa. Pretentii partial intemeiate.

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PETROŞANI

JUDEŢUL HUNEDOARA

DOSAR NR. (…)/278/2008

SENTINŢA CIVILĂ NR.1025/2009

Şedinţa publică din data de 6 martie 2009

Preşedinte : Demis – Marius Spărios – judecător

Grefier : (…)

            Pe rol fiind soluţionarea acţiunii civile formulată de reclamanta S.C. „APA SERV VALEA JIULUI” S.A. Petroşani, împotriva pârâtei (…), pentru pretenţii.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică s-a constatat lipsa părţilor.

            Procedura de citare legal îndeplinită.

            S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care a învederat că, reclamanta a depus la dosar, prin serviciul registratură, copia Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 217/2007, după care:

            Instanţa având în vedere că actele necesare soluţionării cauzei au fost depuse la dosar şi reclamanta a solicitat judecarea şi în lipsă, a constatat cauza în stare de judecată şi a reţinut-o spre soluţionare.

I N S T A N Ţ A,

Deliberând asupra cauzei deduse judecăţii, reţine următoarele:

1. Obiectul acţiunii.

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la Judecătoria Petroşani în dosarul cu nr. (…)/278 din 23.12.2008, reclamanta S.C. „APA SERV VALEA JIULUI” S.A. Petroşani, cu sediul în municipiul Petroşani, str. (…), judeţul Hunedoara a solicitat obligarea pârâtei (…), domiciliată în municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara, la plata: sumei de 184,38 lei cu titlu de contravaloare a apei potabile livrate şi neachitate în perioada decembrie 2005-februarie 2007, precum şi a sumei de 154,52 lei, cu titlu de penalităţi de întârziere calculate pentru perioada ianuarie 2006-octombrie 2008, aferente facturilor emise în perioada decembrie 2005-februarie 2007 şi în continuare, până la achitarea debitului. De asemenea, a solicitat obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 33,50 lei.

În motivarea cererii sale, reclamanta a arătat, în fapt, că pârâtei i-a fost furnizată, pe bază de contract, apa potabilă necesară consumului casnic, sumele reprezentând contravaloarea acestui serviciu fiindu-i facturate lunar, însă aceasta nu şi-a îndeplinit obligaţia de plată a serviciului prestat. De asemenea, reclamanta a mai învederat că pârâta a avut contorizat consumul de apă la nivel de apartament, astfel că facturarea s-a făcut conform cantităţilor înregistrate de apometrele individuale din apartament, menţionate în tabelele întocmite de reprezentanţii locatarilor şi predate lunar la centrele de încasări.

În drept, reclamanta şi-a întemeiat pretenţiile pe dispoziţiile art.51, alin.(3) din Legea nr.51/2006, art.1, art.7201 şi art.7203 din Codul de procedură civilă, art.51 din Legea nr.15/1990, art.1073 din Codul civil, art.36, art.43 şi art.56 din Codul Comercial, art.3 din Ordonanţa Guvernului nr.9/2000.

În probaţiune, reclamanta a depus, anexate cererii de chemare în judecată, în copie: adresă de convocare a debitorului la conciliere şi confirmarea de primire (f.3); calculele debitului (f.4); contractul „individual” nr. (…)/(…).2005 (f.5-11); facturi fiscale (f.12-17); fişe de facturare, tabele nominale şi procese-verbale de citire a apometrului (f.18-66) iar ulterior a mai depus Hotărârea nr. (…)/2007 a Consiliului Judeţean Hunedoara privind înfiinţarea S.C. „APA SERV VALEA JIULUI” S.A. Petroşani prin reorganizarea Regiei Autonome (…) Petroşani (f.81-83).

Cererea a fost timbrată cu 32 lei taxă judiciară de timbru (conform chitanţei seria TS4B, nr.0186305 din 23.12.2008 (f.2) şi timbru judiciar în valoare de 1,50 lei.

2. Poziţia pârâtului.

Deşi a fost legal citat, pârâtul nu s-a prezentat în faţa instanţei şi nu a depus întâmpinare.

3. Starea de fapt reţinută de instanţă.

Reclamanta S.C. „APA SERV VALEA JIULUI” S.A. Petroşani este succesoarea universală a Regiei Autonome a Apei Valea Jiului Petroşani, ca urmare a reorganizării prin transformare a acestei regii, potrivit Hotărârii nr.217/30.11.2007 a Consiliului Judeţean Hunedoara.

Între Regia Autonomă a Apei Valea Jiului Petroşani şi pârâta (…) s-a încheiat „contractul individual de prestări servicii şi utilizare a serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare pentru utilizatorii care locuiesc în imobile cu mai multe nivele (tip bloc)” nr. (…)/(…).2005.

Pentru perioadele 23.10.2005-25.06.2006 şi 25.07.2006-25.01.2007, Regia Autonomă a Apei Valea Jiului Petroşani a emis către pârât facturi (f.12-17) privind consumul, de apă potabilă, apă uzată evacuată şi apă meteorică evacuată, la apartamentul acestuia din municipiul Petroşani, (…), judeţul Hunedoara. Aceste facturi nu au fost comunicate către pârât.

Prin adresa nr.15566/07.05.2007 (f.3), R.A.A.V.J. Petroşani a convocat-o pe pârâtă pentru conciliere, însă aceasta nu s-a prezentat.

4. Soluţia adoptată.

4.1. Obligaţia principală.

Reclamanta solicită achitarea sumei de 184,38 lei, reprezentând cantităţile de apă potabilă furnizată, de apă uzată evacuată şi de apă meteorică evacuată, facturate pentru perioada decembrie 2005-februarie 2007.

Analizând modul de calcul al sumelor menţionate pe facturi, care sunt cele care pot fi luate în considerare ca dovedite, se constată că au fost facturate cantităţile care rezultă din fişele de facturare şi tabelele întocmite lunar de reprezentanţii locatarilor, din care rezultă cantitatea indicată de apometrul individual, precum şi adăugarea unei cantităţi pe fiecare apartament, rezultată din diferenţa dintre cantitatea măsurată de apometrul existent la intrarea în bloc şi suma cantităţilor indicate de apometrele individuale.

Această operaţiune de împărţire a diferenţelor rezultate, între apartamente, îşi are temeiul în prevederile art.32.1 din contractul încheiat între părţi.

Analizând această prevedere contractuală prin prisma Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi a Contractului-cadru de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1591/2002, instanţa constată că acestea nu conţin dispoziţii similare, concluzia fiind că acest mod de stabilire a cantităţilor de apă facturate a fost adăugat de către reclamanată.

Potrivit dispoziţiilor art.1, alin.(3) din Legea nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianti şi consumatori, „se interzice comercianţilor stipularea de clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii”, iar potrivit art.4, alin.(1) şi (2) din aceeaşi lege:

„(1) O clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligatiile părţilor”,

„(2) O clauză contractuală va fi considerată ca nefiind negociată direct cu consumatorul dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitate consumatorului să influenţeze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau condiţiile generale de vânzare practicate de comercianţi pe piaţa produsului sau serviciului respectiv”.

Prin urmare, având în vedere că clauzele contractuale menţionate transferă în totalitate în sarcina utilizatorului responsabilitatea pentru pierderile de apă din reţeaua de distribuţie, iar acesta nu are posibilitatea reală de negociere a acestui aspect, contractul fiind preformulat şi standardizat, se impune cu forţa evidenţei concluzia că ne aflăm în prezenţa unei clauze contractuale abuzive, care nu îşi are legitimarea în nicio prevedere legală sau normativă incidentă, fiind de natură a prejudicia în mod nejustificat interesele consumatorului.

Astfel fiind, instanţa va respinge pretenţiile reclamantei cu privire la plata acestor cantităţi adăugate sub denumirea de „reglări”.

În ceea ce priveşte consumul înregistrat de apometrul individual al pârâtei, pretenţiile reclamantei cu privire la acestea vor fi privite ca întemeiate, astfel că vor fi admise.  

 Cantitatea de apă uzată evacuată facturată a fost calculată, în mod corect, potrivit prevederilor art.33 din contractul încheiat între părţi, respectiv 80% din cantitatea de apă potabilă, iar cantitatea de apă meteorică evacuată a fost calculată ca fiind de 1 mc/lună, potrivit art.34 din acelaşi contract.

Faţă de cele ce preced, constatând că au fost respectate prevederile contractului încheiate între părţi, care are forţă obligatorie pentru acestea, instanţa va admite acţiunea în ceea ce priveşte suma de 129,96 lei.

 4.2.2. Obligaţiile accesorii (penalităţi de întârziere).

Reclamanta a mai solicitat, prin petitul acţiunii sale, obligarea pârâtei la plata penalităţilor calculate ca urmare a întârzierii la plata obligaţiei principale.

Conform prevederilor art.39 din contractul încheiat între părţi, întârzierile la plată de peste 30 de zile atrag de drept majorări de întârziere în cuantumul egal cu cele utilizate pentru neplata obligaţiilor faţă de bugetul de stat fără ca acestea să depăşească cuantumul debitului.

Potrivit dispoziţiilor arrt.81 din acelaşi contract, dacă sumele datorate nu au fost achitate în termen de 30 de zile calendaristice de la expirarea termenului de plată, operatorul (reclamanta) poate sista furnizarea serviciului cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, poate suspenda executarea contractului şi poate acţiona în judecată pentru recuperarea datoriilor, penalităţilor şi cheltuielilor de judecată.

În cauză, reclamanta nu a uzat de aceste posibilităţi pentru a limita prejudiciul cauzat prin neexecutarea contractului de către pârâtă, iar acţionarea în judecată a acesteia a avut loc la aproape 2 (doi) ani de la emiterea ultimei facturi a cărei plată o solicită reclamanta, astfel că faptul curgerii majorărilor de întârziere pentru o perioadă mai lungă şi ajungerea lor, implicit, la sume mai mari se datorează stării de pasivitate a reclamantei care, astfel, se află în situaţia de a invoca propria culpă în favoarea sa, ceea ce, din punct de vedere juridic şi moral, este inadmisibil. 

Pentru considerentele de mai sus, instanţa va respinge, aşadar, pretenţiile reclamantei privind penalităţile.

4.3. Cheltuielile de judecată.

Având în vedere că pretenţiile reclamantei vor fi admise numai în parte, instanţa va reduce şi cuantumul cheltuielilor de judecată la plata cărora îl va obliga pe pârât, în conformitate cu dispoziţiile art.276 din Codul de procedură civilă.

Date fiind cele ce preced,

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite, în parte, cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta S.C. „APA SERV VALEA JIULUI” S.A., cu sediul în municipiul Petroşani, (…), judeţul Hunedoara, împotriva pârâtei (…), domiciliată în municipiul Petroşani, str. (…), judeţul Hunedoara şi, în consecinţă:

Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 129,96 lei, cu titlu de preţ al serviciului de furnizare a apei potabile şi canalizare;

Respinge, în rest, pretenţiile reclamantei, ca neîntemeiate.

Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 16 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Definitivă.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 06 martie 2009.

                              PREŞEDINTE                                                     GREFIER

                 DEMIS MARIUS SPĂRIOS                                                   (…)

NOTA: Hotararea a devenit irevocabila prin respingerea de catre Tribunalul Hunedoara a recursului reclamantei, in data de 23.11.2009.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: