Cerere pentru acordarea personalitatii juridice. Neindeplinirea conditiilor legale. Posibilitatea reiterarii cererii dupa complinirea lipsurilor.

Dosar nr. (…)/(…)/2008                                                                                                      

 

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA  PETROŞANI

JUDEŢUL HUNEDOARA

 

ÎNCHEIEREA CIVILĂ NR. (…)/2008

Şedinţa din Camera de consiliu – 31 octombrie 2008

JUDECĂTOR – Demis-Marius Spărios

GREFIER –  (…)

 

Pe rol se află judecarea cererii pentru dobândirea personalităţii juridice şi înscrierea în Registrul special pentru persoane juridice a Asociaţiei „(…)” Lupeni.

            La apelul nominal făcut  în camera de consiliu a lipsit reprezentantul petentei.

            Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

            Prin Compartimentul Registratură al Judecătoriei Petroşani s-a primit la dosar o cerere de amânare a cauzei până la data de 1 decembrie 2008, formulată de reprezentantul asociaţiei, domnul (…), pentru a face demersurile necesare în vederea obţinerii unei noi dovezi a disponibilităţii denumirii.

            Judecătorul, având în vedere că cererea de amânare este justificată numai de remedierea uneia din neregularităţile constatate la termenul anterior, faţă de celelalte neregularităţi reprezentantul asociaţiei neexprimându-şi poziţia în niciun mod, respinge această cerere.

Constatând cauza în stare de  judecată, s-a trecut la soluţionarea sa.         

JUDECĂTORUL,

 

Deliberând, reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Petroşani în dosarul nr. (…)/278 din data de 22 octombrie 2008, Asociaţia „(…)”(…), prin reprezentantul său, (…), a solicitat înregistrarea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Petroşani, în vederea dobândirii personalităţii juridice.

Cererea a fost timbrată legal, cu 19 lei taxă judiciară de timbru şi 1 leu timbru judiciar.

            La cerere au fost anexate: acordul de asociere şi statutul asociaţiei; contract de comodat (pentru dovedirea sediului asociaţiei); dovada patrimoniului iniţial al asociaţiei; decizia nr. (…)/9.06.2008 a directorului Şcolii Generale (…); avizul Inspectoratului Şcolar al (…) pentru desfăşurarea „activităţii organizatorice a asociaţiei”; dovada disponibilităţii denumirii. Cererea şi anexele au fost depuse în 3 (trei) exemplare.

            La termenul de judecată din data de 24 octombrie 2008, analizând actele depuse de petentă, au fost constatate unele neregularităţi şi lipsuri faţă de cerinţele legale, astfel că s-a pus în vedere reprezentantului asociaţiei: să depună la dosarul cauzei actul constitutiv şi statutul asociaţiei în formă autentică sau atestate de un avocat, cele depuse având doar dată certă, precum şi o nouă dovadă a disponibilităţii denumirii, valabilă; să completeze statutul cu datele de identificare ale membrilor asociaţiei, astfel cum prevede art. 6 alin.(3) lit.”a” combinat cu art. 6 alin.(2) lit.”a” din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000; să facă dovada dreptului de proprietate sau a unui alt drept pe care comodantul Şcoala (…) îl are asupra sediului asociaţiei. Termenul acordat în cauză a fost de o săptămână, în conformitate cu dispoziţiile art.9, alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.26/2000.

            Citarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Petroşani nu s-a impus, potrivit art.9, alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.26/2000, întrucât neregularităţile constatate nu privesc dispoziţiile art.40, alin.(2) din Constituţie.

            Reprezentantul asociaţiei nu a înlăturat niciuna din neregularităţile constatate, pe care le vom analiza, pe rând, în cele ce urmează.

            1. Acordul de asociere şi statutul nu au fost încheiate în formă autentică sau atestată de avocat.

Potrivit dispoziţiilor art.6, alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, „în vederea dobândirii personalităţii juridice, membrii asociaţi încheie actul constitutiv şi statutul asociaţiei în formă autentică sau atestată de avocat”. Aşadar, forma cerută celor două acte pentru a fi valabile este cea autentică sau atestată de un avocat, nefiind valabile actele încheiate sub semnătură privată şi care au primit dată certă la biroul notarului public, cum este cazul actelor depuse de petentă.

Diferenţa dintre autentificare şi atribuirea de dată certă de către notarul public rezultă din reglementarea operaţiunilor respective prin Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995.

Astfel, în timp ce, pentru autentificarea unui înscris, este necesară identificarea şi luarea de către notarul public a consimţământului fiecărei părţi semnatare a actului, în cazul dării de dată certă notarul se limitează doar la a constata starea în care se află înscrisul respectiv, fără a mai verifica dacă părţile au semnat într-adevăr acel act.

De asemenea, în exercitarea atribuţiilor sale legale, avocatul poate să ateste, potrivit prevederilor art.3, alin.(1) din Legea nr.51/1995, identitatea părţilor, conţinutul şi data actelor prezentate.

În consecinţă, întrucât acordul de asociere şi statutul asociaţiei petente nu sunt încheiate în forma cerută de lege, acestea nu sunt valabile.

2. Statutul asociaţiei nu conţine toate menţiunile prevăzute de lege sub sancţiunea nulităţii absolute.

Potrivit art.6, alin.(3), lit.”a”, combinat cu art.6, alin.(2), lit.”a” din Ordonanţa Guvernului nr.26/2000, statutul asociaţiei trebuie să cuprindă, sub sancţiunea nulităţii absolute, datele de identificare ale membrilor asociaţi, şi anume numele şi domiciliul acestora.

Statutul depus de petentă cuprinde doar numele, nu şi domiciliul fiecăruia dintre membrii asociaţi.

3. Nu a fost făcută dovada existenţei unui titlu valabil al asociaţiei asupra sediului său.

La cererea depusă, petenta a anexat un contract de comodat încheiat între comodantul Şcoala (…) şi comodatarul Asociaţia (…), având ca obiect folosinţa gratuită „a unei săli-anexă (Sala nr. (…)) aflată în incinta Şcolii (…) De asemenea, petenta a mai depus şi decizia nr. (…)/(…).2008 a directorului Şcolii (…), prof. (…), prin care s-a dispus funcţionarea Asociaţiei „(…)” în cadrul Şcolii (…), într-o sală destinată pentru aceasta.

Din cele două acte depuse, rezultă că spaţiul care reprezintă sediul asociaţiei face parte din baza materială a învăţământului de stat.

Potrivit prevederilor art.166, alin.(43) din Legea învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „Schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar se poate realiza numai cu avizul conform al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului.”. Acest aviz nu a fost depus la dosarul cauzei.

De asemenea, conform dispoziţiilor art.166, alin.(41) din aceeaşi lege, terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea şcolile generale fac parte din domeniul public al comunelor, oraşelor sau municipiilor şi sunt în administrarea consiliilor locale, prin delegare către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ.

Deşi la primul termen s-a pus în vedere reprezentantului asociaţiei să facă dovada deţinerii legale a spaţiului, acesta nu s-a conformat.

4. Dovada disponibilităţii denumirii asociaţiei nu mai este valabilă.

Deşi dovada disponibilităţii denumirii petentei a fost eliberată de către Ministerul Justiţiei la data de 24 aprilie 2008, iar valabilitatea sa a fost prelungită la data de 24 iulie 2008, petenta a depus cererea sa la Judecătoria Petroşani doar în data de 22 octombrie 2008, cu numai două zile înainte de expirarea valabilităţii acestei dovezi, astfel că la data soluţionării cererii dovada nu mai este valabilă.

La neregularităţile menţionate mai sus, se adaugă şi aceea constând în încălcarea dispoziţiilor art.24, alin.(4) din Ordonanţa Guvernului nr.26/2000, domnul (…) având atât calitatea de director al Şcolii (…), cât şi cea de membru în colegiul director al asociaţiei.    

            Date fiind cele prezentate mai sus şi având în vedere dispoziţiile art.10, alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.26/2000, cererea petentei Asociaţia (…) urmează a fi respinsă.

Faptul că, potrivit art.337, combinat cu art.338, alin.(2) din Codul de procedură civilă, încheierea dată în această procedură nu are putere de lucru judecat, lasă posibilitatea petentei să îşi reitereze cererea când vor fi îndeplinite condiţiile legale.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

J U D E C Ă T O R U L

ÎN NUMELE LEGII,

DISPUNE:

 

                    Respinge cererea de înscriere a Asociaţiei (…) în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Petroşani.   

Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare.

            Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi data de 31 octombrie 2008.

                   JUDECĂTOR                                                            Grefier,

         DEMIS-MARIUS SPĂRIOS                                                (…)

NOTA: Hotararea a ramas irevocabila, prin nerecurare.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: